English
RFID

RFID

RFID: Tillämpningar

Depåautomation, ATEX

Liros ATEX-godkända RFID-komponenter.

Dessa används av flera av våra oljebolag.

Vi tillhandahåller inga egna system men systemintegratörer använder våra komponenter, ibland med speciell applikationsmjukvara av oss, i lastningssystem, förväxlingsskydd och passagesystem.

Säkerheten som Liros RFID-taggar erbjuder gör att systemen används över bolagsgränserna. Bland våra svenska kunder kan nämnas JET Conoco, OK Q8, Preem, Shell och Statoil.

RFID ATEX


Hög temperatur

Liros läs/skriv-enheter och taggar används i olika tillämpningar med höga temperaturer.

Eftersom även taggar innehåller elektronik ställs speciella krav för att för att de långsiktigt skall klara sådan användning.

Vi har erfarhet av taggar i exempelvis tvätterier, autoklaver samt sprutboxar med aggresiv miljö och temperaturer över 200 grader och närhet till starka elektriska fält.

RFID målerianläggning


Långa avstånd, fordonsidentifiering

Liros kan erbjuda läs/skriv-enheter och passiva RFID taggar med räckvidd / transaktionsavstånd av 6-10 meter. Systemet heter Palomar och jobbar på frekvensen 869 MHz.

Tidigare kunde denna prestanda bara uppnås med aktiva taggar som innehöll batteri. Fördelarna med att slippa batterierna är uppenbara, helt andra mekaniska egenskaper och samma långa livslängd som lågfrekventa 125 kHz system.

Systemet har så kallad antikollision, upp till 100 taggar kan identifieras samtidigt inom transaktionsområdet.

Typiska användningsområden är fordonsidentifiering, märkning av containers och passagekontroll.

Tuffa miljöer (1,4MB)
(högerklicka och välj ”Spara mål som...”)

RFID Sopbil


RFID: Automatisk fordonsidentifiering
(AVI, Automatic Vehicle Identification)

Ett stort användningsområde för passiva högfrekventa RFID system är fordonsidentifiering. Fördelarna är många jämfört med konventionella aktiva system. Räckvidden är lång, och tekniken medger att man kan passera läsarna i hastigheter av 100 km/h, och de klarar att identifiera upp till 100 st. taggar i läsfönstret samtidigt. I denna typ av icke publika tillämpningar, och generellt när det gäller industriautomation, föreslår vi lösningar som inte är Smart Label eller kompatibla med standarden EPC. Den stora mängden av Smartlabels vi kommer att ha omkring oss inom några år, kommer sannolikt att ställa till problem i många applikationer. Detta beroende på mängden av irrelevant information som läsutrustningarna kommer att tvingas ta hand om.

Vi levererar komponenter baserade på standarden Tagidu ATA5590 från ATMEL. Taggar finns bl a för montage på glas och metall. Läsarna kan fås för anslutning till Ethernet.

RFID fordonsidentifiering Palomar


Metallpaletter

Metallpaletter märkta med omprogrammerbara taggar. När ledtiderna krymper och mer sker "just-in-time" identifieras allt oftare bärare inom alla möjliga industriprocesser med hjälp av taggar. Det ger förutom en god spårbarhet och kvalitetssäkring, samt en möjlighet till en flexibel produktion direkt mot kundorder. Här är den ursprungliga 125 kHz RFID-tekniken helt överlägsen bland annat beroende på dess relativa okänslighet mot metall i omgivningen kring taggarna.

Taggarna är passiva. De saknar med andra ord en egen strömförsörjning / batteri och väcks till liv när de kommer i närheten av en lässtation.

Förutom paletter kan man naturligtvis märka krokar, hängen, bommar och annat som transporteras med bansystem.

Förutom valet av taggar är det viktigt att välja läs- & skriv-utrustning med omsorg för att integrationen mot överordnade system inte skall bli onödigt svår.

RFID Metallpaletter


Behållare

Behållare med taggmärkning. Ursprungligen märktes soptunnor för att ägarna, rättvist skulle debiteras utifrån den mängd avfall de kastade, (jämför mängden sopor som bar borts till avfallsstationer, pantades etc.). Idag är det dels frågan om en generell kvalitetssäkring och dels väldigt ofta så att penningflödet mellan uppdragsgivare och entreprenör är baserat på faktiskt utfört arbete. I dag märks förutom alla möjliga typer av kärl även containers, iglos, slambrunnar, latrinspannar, papperskorgar och dagvattenbrunnar.

På senare år har det börjat diskuteras internationella förslag till regleringar och standarder som är relaterat till datafångst inom renhållningssektorn. Sverige har stor erfarenhet inom området och det finns många skäl för oss att hålla kvar vid den defaktostandard som inarbetats med "magmonterade" taggar och en öppen dataarkitektur. Detta ger olika fördelar beroende på hur tjänsterna utförs hos oss, tillgängligheten på komponenterna, och inte minst ekonomiskt.

RFID Palett


Rostfria stålcontainers

Rostfria stålcontainers med omprogrammerbara taggar för kvalitetssäkring. Även i icke-slutna materialflöden kan taggmärkningen vara kostnadseffektiv i jämförelse med annan teknik.

Producentansvaret kräver att man har kontroll över olika typer av emballage och förpackningar, det finns också mycket pengar att tjäna på att kunna optimera mängden emballage genom att veta var det verkligen befinner sig.

Valet av RFID-utrustning styrs i denna typ av tillämpningar av hur objekten hanteras. I vissa fall är 125 kHz teknik att föredra, i andra, när längre räckvidd behövs kan man använda sig av fortfarande passiva, stryktåliga taggar som jobbar i 869 MHz-bandet.

RFID rostfria stålcontainers


Cocktaildecreaser

"Cocktaildecreasern" ser till att rätt kvalitet lossas ute på bensinstationerna tankar. Praktiskt sett innebär det bland annat att Du får rätt sorts bensin i bensintanken.

Förväxlingsskyddet ger också en kvalitetssäkring av tankbilarnas orderhanteringssystem. Lossning kan bara ske hos kunder vilka har en beställning kopplad till sig.

Dessutom möjliggör systemet att beställningen kan avslutas direkt när transaktionen är utförd. Då kan också kvitto / faktura skrivas ut, detta spara både tid och administrativt arbete och i en förlängning även pengar.

RFID Cocktaildecreaser Raff


Tillträdeskontroll

RFID teknik, företrädelsevis 13,56 MHz är flitigt använd i olika publika tillämpningar för tillträdeskontroll. Vem har inte idag en tagg för att komma in i garaget, trapphuset eller i tvättstugan?

Vi säljer snygga, attraktiva taggar som kan användas för sådana tillämpningar, ofta även kompatibla till befintliga system. Vi har även komponenter väl lämpade för tuffa industriella applikationer på bland annat bränsledepåer.

Det är viktigt att beroende på behoven noga tänka igenom vilken typ av taggar / standarder man skall satsa på. Man kan bygga smarta system med inbyggd säkerhet så att samma taggar kan användas i flera helt skilda system, till exempel som lastningssystem inom petroleumbranschen, där de fungerar över bolagsgränserna. Man kan också genom att välja smarta läsare, typ vår LR95L, designa system som överhuvudtaget inte behöver kopplas till något överordnat system.

RFID tillträdeskontroll Raff